• March 31, 2022

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2565 เห็นชอบการนำเสนอ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ.ทส.ได้นำเสนอว่าพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะโดดเด่นและเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนโดย อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ จ.เลย ซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าตามธรรมชาติมากกว่าร้อยละ 98และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชหายาก เช่น หญ้าดอกลำโพง กุหลาบขาว กุหลาบแดง เป็นต้นรวมทั้งมีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น เลียงผา ลิ่นชวา เต่าเหลือง เป็นต้น.นอกจากนี้ มีลักษณะเป็นภูเขาหินทรายยอดตัด (Mesa) ที่มีลักษณะโดดเด่นเพียงหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ในพื้นที่มีกิจกรรมที่มีเชื่อมโยงกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ คือ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธเมตตา.ขณะที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว – อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตั้งอยู่บริเวณ จ.เพชรบูรณ์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าร้อยละ 96.65 และมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาและลักษณะของถ้ำโดยพื้นที่ที่มีความโดดเด่น เช่น ถ้ำครอบ ถ้ำใหญ่น้ำหนาว เป็นต้น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชหายากเช่น จำปีศรีเมืองไทย กระโถนพระฤาษี สนสามพันปี เป็นต้น.รวมทั้งมีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น แมวลายหินอ่อน เลียงผา เนื้อทราย เสือลายเมฆ เป็นต้น…

Read More