• June 25, 2021

ประวัติ

ประวัติ ระบอบการปกครองประชาธิปไตย ประวัติประชาธิปไตยและระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งเป็นการบริหารของภาครัฐเป็นการแต่งตั้ง จากตรงข้างมากของพลเมืองหรือว่าจำนวนประชากรในประเทศ ผ่านผู้แทนที่เลือกและใช้อำนาจของประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ประชาชน ทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการปฏิรูปในภาครัฐรวมถึงรัฐธรรมนูญ ทุกคนในประเทศมีสิทธิ์และมีโอกาสแสดงความยินยอม และเจตนาของตนเองได้อย่างเท่าเทียม แม้ว่าในปัจจุบันประชาธิปไตยยังไม่มีนิยามที่ได้รับการยอมรับกันอย่างทั่วโลก แต่มีการระบุว่ามีความเสมอภาคและอิสรภาพเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของประชาธิปไตยนับแต่โบราณมา  เป็นการสะท้อนออกผ่านความเสมอภาคทางกฎหมายของพลเมืองทุกคน  ทุกคนมีน้ำหนักเสียงเท่ากัน  ไม่มีการจำกัดอย่างไร้เหตุผลใช้บังคับทุกคน ที่ปรารถนาเป็นผู้แทนสวนอิสรภาพที่ได้จากสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายบัญญัติไว้ ประวัติ ประชาธิปไตยของทุกคน ประวัติ ประชาธิปไตยถูกเรียกว่าเป็นระบอบการปกครองสุดท้าย และแพร่หลายอย่างมากไปในทั่วโลกสิทธิ์ในการออกเสียงลงมติในประเทศไทยขยายกว้างมากขึ้นเวลาผ่านไป จากกลุ่มค่อนข้างแคบเริ่มขยายเป็นวงกว้างโดยในนิวซีแลนด์เป็นชาติแรกที่ให้สิทธิ์ออกเสียงการเลือกตั้ง ประชาธิปไตยมักถูกเข้าใจสับสนกับปกครองแบบสาธารณรัฐบางนิยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบหนึ่ง   ประชาธิปไตยแบ่งออกได้มี 3 รูปแบบ 1. ประชาธิปไตยทางตรง เห็นประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์เป็นการใช้อำนาจอธิปไตยไปทางตรงด้วยรูปแบบการปกครองของรัฐ ที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันทำการตัดสินใจทางด้านการ รวมไปถึงการร่างกฎหมายนโยบายของภาครัฐ ซึ่งเป็นการให้ประชาธิปไตยมาโดยตรงสามารถไม้ในเชิงการปฏิบัติเฉพาะสังคมที่ขนาดเล็กที่มีสมาชิกจำนวนน้อย 2. ประชาธิปไตยทางอ้อม  เป็นการปกครองในรูปแบบที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ประวัติ โดยทางตรงกลางชาติเสียงส่วนใหญ่ไม่มีกฎหมายการปกครองแต่ไม่มีหลักนิติธรรมไม่มีรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งหรือว่าพรรคการเมืองจึงทำให้การใช้เสียงส่วนใหญ่นี้เป็นเสียงค่อนข้างมากที่ปราศจากคุณยังจากพลเมือง การถูกชักจูงได้ง่ายโดยที่ไม่ได้ใช้เหตุผล 3. ประชาธิปไตยกึ่งทางตรง เป็นประชาธิปไตยรูปแบบการผสมระหว่างประชาธิปไตย ทางตรงและทางอ้อมมาช้ารวมการประชาชนอย่างสงวนสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจอธิปไตยทางการ ในบางเรื่อง เพื่อใช้อำนาจในการเลือกผู้แทนราษฎร สิทธิในการออกเสียงประชามติรวมเป็นถึงสิทธิ์ในการถอดถอนตำแหน่งที่สำคัญของผู้ปกครองตำแหน่ง ข้อดี ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจำนวนมากมีสิทธิ์ในการปกครองประเทศอันหมายถึง การเลือกผู้แทนของตนเองเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวเดินไปข้างหน้า คนมีสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิตในแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินสามารถเดินห้างสรรพสินค้าได้เหมือนกันประวัติ มีมาตรฐานของกฎหมายเพื่อใช้ในการปกครองอย่างเท่าเทียมนึกว่าคนนั้นจะรวยล้นฟ้า มีอำนาจมากแค่ไหนหากทำผิดกฎหมายก็มีโอกาสที่จะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ข้อเสีย ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การตัดสินใจทุกอย่างที่ราชการเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน…

Read More