• July 6, 2021

คุณธรรมคำสอน

คุณธรรมคำสอน 5 คำสอน จากสมเด็จพระสังฆราช คุณธรรมคำสอน สมเด็จพระสังฆราช ที่ 1 มนุษย์ หรือคน ที่แปลอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่มีความรู้สูง ดังนั้นเราจึงจะเห็น ได้ว่าคนที่มีพื้นปัญญาสูง มากกว่าสัตว์ดิรัจฉาน เป็นอย่างมาก แน่นอนว่ามนุษย์นั้น มีความสามารถ ในการเปรียบเทียบในความดี ความชั่ว รู้ว่าอะไรควร หรือไม่ควรทำ รู้จักความละอาย รู้จักเกรง รู้จักปรับปรุง สร้างสรรค์ ที่จะเรียกว่าวัฒนธรรม อารยธรรม และศาสนา เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความดี ที่ได้สั่งสมมา โดยเฉพาะทางปัญญา ที่เป็นรัตนะ โดยส่องสว่าง และนำทางแห่งชีวิต แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีความมืด ที่มักมากำบังจิตใจให้เห็นผิดเป็นชอบ และความืดที่สำคัญนั่นก็คือ ความเกิดกิเลสในจิตใจ และกรรมเก่าทั้งหลายทั้งปวง คุณธรรมคำสอน สมเด็จพระสังฆราช ที่ 2 แน่นอนว่า คำว่าชีวิตนั้น มิได้มีความหมายเพียง แค่ความเป็นอยู่ แห่งร่างกาย แต่ยังหมายถึง ความสุข ความทุกข์ ความเจริญ…

Read More